PRZETARGI

Rozstrzygnięcia przetargów - ogłoszenie wyników

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299
realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 3 oferty tj.:

  • oferta (nr 1) firmy: SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski , ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26
  • oferta (nr 2) firmy: OZE GROUP Dominika Sosnowska ul. Gen.D.Chłapowskiego 18/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 739-378-79-27
  • oferta (nr 3) firmy: SMART ENERGY M.Grot, P.Lewandowski S.C. ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź NIP 725-228-48-45

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 1) firmy SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski, ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% była najniższa i wyniosła 12.500zł netto, 15.375 zł brutto.

Oferta (nr 2) firmy : OZE GROUP Dominika Sosnowska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 05-825 przy ul. Gen.D.Chłapowskiego 18/2 NIP 739-378-79-27 oraz oferta (nr 3) firmy : SMART ENERGY M.Grot, P.Lewandowski S.C. z siedzibą w Łodzi 90-224 przy ul. Pomorskiej 77 NIP 725-228-48-45 są ważne, zgodne z treścią warunków zamówienia, nie podlegają odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% były wyższe.

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299
realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii. Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 09.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 3 oferty tj.:

  • oferta (nr 1) firmy: SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski , ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26
  • oferta (nr 2) firmy: WELESS sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 9, 90-368 Łódź, NIP 729-270-01-61
  • oferta (nr 3) firmy: G.E.O. PROJEKT Grzegorz Gala. ul. Przełajowa 10, m.40, 94- 224 Łódź NIP 772-195-59-39

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 1) firmy SUPPORTER 4U Tomasz Lewandowski, ul. Wolska 48, 95-070 Aleksandrów Łódzki Nip: 725-137-95-26, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% była najniższa i wyniosła 15.000zł netto, 18.450zł brutto

Oferta (nr 2) firmy: WELESS sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-368, przy ul. Piłsudskiego 9, NIP 729-270-01-61 oraz oferta (nr 3) firmy: G.E.O. PROJEKT Grzegorz Gala, z siedzibą w Łodzi 94-224, przy ul. Przełajowej 10, m.40, NIP 772-195-59-39 są ważne, zgodne z treścią warunków zamówienia, nie podlegają odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena 100% były wyższe.

Załącznik 1 - Zarządzanie Projektem

Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.z siedzibą w Łodzi 92-104 przy ul. Stokowskiej 25A, NIP 728-24-84-299

realizujący projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.”  współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne Źródła Energii.   Nr umowy RPLD.04.01.02-10-0202_18-00, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Zamawiający uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 13.12.2019 do godziny 24:00 wpłynęły 2 oferty tj.:

1) oferta (nr 1) firmy: E-manager spółka z o.o.w Łodzi                     

2) oferta (nr 2) firmy:  PL EUROPA S.A. ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź 

W wyniku oceny Zamawiajacy jako najkorzystniejszą ofertę wybrał ofertę (nr 2) firmy PL EUROPA S.A. ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, która jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena  100%  była najniższa i wyniosła 9.800zł netto, 12.054 zł brutto. 

Oferta (nr 1) firmy : E-manager spółka z o.o.w Łodzi    jest ważna, zgodna z treścią warunków zamówienia, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny oferty, tj.kryterium cena  100% była wyższa.

KATAMARAN Robert i Sławomir Mucha Sp. J., działając zgodnie z procedurą wyboru wykonawcy informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia przekraczającego wartość 50 tys. PLN netto prowadzonego w drodze zastosowania zasady konkurencyjności na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 190,40 kWp. w ramach projektu: "Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Katamaran Robert i Sławomir Mucha Sp. J.”. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0202/18-02, dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

I. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: 3energy Sp. z o.o. 91-357 Łódź, ul. Liściasta 17;NIP 7262676920

Uzasadnienie:

W niniejszym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego ustalono, że trzy złożone oferty od firm:

  • Rawicom Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Szubińska 10, 89-210 Łabiszyn NIP 5621803665
  • Imigo-Fotowoltaika Dariusz Konopka ul. Ks. Roboty 106, 44-106 Gierałtowice NIP 6312573789
  • Firma Usługowa AC-DC Sp. z o.o. Lipiny 219a, 39-220 Pilzno NIP 8722426882

zostały odrzucone.

Oferta od firmy Rawicom Sp. z o.o. spółka komandytowa w ogóle nie została dostarczona w wersji papierowej a wadium zostało zaksięgowane na rachunku bankowym już po wyznaczonym czasie, po którym nastąpiło otwarcie postępowania przetargowego.

Oferta od firmy Imigo-Fotowoltaika Dariusz Konopka również nie została dostarczona w formie papierowej, dotarła jedynie na adres email, a wadium w ogóle nie wpłynęło.

Oferta od firmy Firma Usługowa AC-DC Sp. z o.o. Lipiny 219a, 39-220 Pilzno została dostarczona w formie papierowej i wadium również wpłynęło w wyznaczonym terminie. Po uzyskaniu od firmy dodatkowych i szczegółowych informacji drogą emailową, dotyczących zaoferowanych komponentów, oferta została również odrzucona z powodu braku spełnienia wymagań technicznych wynikających z projektu budowlanego. Zastosowane w ofercie ogniwa fotowoltaiczne nie spełniają norm projektu budowlanego.

II. Zamawiający przyznał punktację w ramach kryteriów oceny ofert:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium
CENA (waga kryterium 80%)
Ilość punktów w kryterium
GWARANCJA (waga kryterium 20%)
Ilość otrzymanych punktów łącznie
1 3energy Sp. z o.o. 91-357 Łódź, Liściasta 17 80 20 100
2 Smart EPC Sp. z o.o. 44-102 Gliwice Portowa 28 79,60 20 99.60

Facebook
Facebook
Facebook